Dalocs Verwerking van persoonsgegevens

 

Daloc vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt doordat wij op een veilige en rechtmatige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Op deze pagina beschrijven wij onder andere hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Alle verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dat houdt onder andere in dat we de noodzakelijke maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat u altijd het recht heeft contact met ons op te nemen om te weten te komen welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. In deze richtlijnen kunt u meer lezen over uw rechten. Ook kunt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl meer lezen over uw rechten met betrekking tot hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u vragen heeft over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, kunt u uiteraard contact met ons opnemen!


Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking bij de Zweedse Datainspektionen www.datainspektionen.se of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de EU.

Hoe gaat Daloc met uw persoonsgegevens om?

Deze richtlijnen beschrijven de manier waarop Daloc uw persoonsgegevens verwerkt en zijn van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de diensten van Daloc of wanneer u op een andere manier contact met ons heeft.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Daloc AB of een van de bedrijven van het concern is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is er verantwoordelijk voor dat de verwerking op een rechtmatige manier plaatsvindt.

Hoe krijgt Daloc uw persoonsgegevens?

Daloc verzamelt persoonsgegevens over u, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert om dwg- en BIM-bestanden te downloaden op de website van Daloc, heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in een van de productaanbiedingen van Daloc, deelneemt aan verschillende verkoopactiviteiten, beurzen en evenementen, contact opneemt met onze klantenservice of anderszins informatie invult die de basis vormt voor toekomstige overeenkomsten of om onze verplichtingen jegens u te kunnen nakomen.

Welke gegevens worden er verwerkt?

Daloc verwerkt de persoonsgegevens die bij ons worden achtergelaten. Dat kan gaan om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en/of andere informatie die u ons heeft gegeven of die noodzakelijk is om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen.

Waarom verwerkt Daloc gegevens over u?

Daloc verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofdzakelijk om aan onze verplichtingen jegens u te kunnen voldoen en om goede service en goedwerkende, effectieve en eenvoudige diensten te kunnen bieden.

 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor garantiedoeleinden, bij klant- en leveranciersonderzoeken om u de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op onze aanbiedingen en diensten en voor het verzenden van nieuwe, marketingaanbiedingen over de lancering van nieuwe producten van Daloc en andere aanbiedingen. Bij het sluiten van een overeenkomst kan Daloc kredietinformatie opvragen om uw kredietwaardigheid te beoordelen.

Wanneer heeft Daloc AB het recht om uw persoonsgegevens te verwerken?

Daloc mag uw gegevens verwerken, als dit ondersteund wordt door de geldende verordening gegevensbescherming; er moet een zogeheten wettelijke grondslag zijn. Dit betekent dat voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, deze verwerking noodzakelijk moet zijn om een overeenkomst met u te sluiten of om een wettelijke verplichting na te komen. De verwerking van gegevens kan ook gebaseerd zijn op een belangenafweging.

 

In sommige gevallen heeft Daloc uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u in deze gevallen toestemming geeft, krijgt u altijd duidelijke informatie over waar u mee instemt.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Daloc en assisterende partijen betreffende persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere bedrijven, tenzij we dit moeten doen vanwege wet- en regelgeving, vanwege een beslissing van de overheid of om onze rechten of rechten van derden te beschermen.

 

We zullen uw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen naar, verkopen aan of uitwisselen met derden buiten het Daloc-concern. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is om ons aan een gesloten overeenkomst te houden of als dat wordt vereist door wet- of regelgeving.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Daloc beschermt uw integriteit. Daloc zet zich daarom voortdurend in om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen die in elk afzonderlijk geval vereist zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat de verwerking ervan in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Daloc bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of zolang als andere wetgeving vereist.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om gratis inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij over u verwerken, een zogeheten gegevensoverzicht. 

Als uw gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u verzoeken om correctie van uw gegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als u uw toestemming herroept en er geen andere wettelijke grondslag van toepassing is of als de gegevens op een onrechtmatige manier zijn verwerkt. Daloc kan bepaalde persoonsgegevens niet verwijderen als het bewaren ervan wettelijke vereist is, door bijvoorbeeld boekhoudregels, of als er andere legitieme redenen zijn waarom de gegevens moeten worden bewaard. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen direct marketing en andere verwerking die gebaseerd is op een belangenafweging. In dat geval moet u aangeven tegen welke verwerking u bezwaar maakt. Als wij vinden dat een dergelijke verwerking toch moet plaatsvinden, moeten we aantonen dat er belangen zijn die zwaarder wegen.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, stuurt u ons een brief naar het adres rechts op deze pagina. De brief moet ondertekend zijn en er moet een kopie van een identiteitsbewijs zijn bijgevoegd. Dit hebben wij nodig om er zeker van te zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Het antwoord wordt verzonden naar het adres waarop u staat ingeschreven.

Contact

Een verzoek om een gegevensoverzicht, informatie of een correctie van onjuiste gegevens stuurt u naar:

 

Daloc AB

Att. Dalocs Dataskyddssamordnare
Box 43
545 21 Töreboda
Zweden

 

 

Brochure downloaden

Lees in alle rust.

Hier vindt u alles wat u moet weten over Daloc deuren.

Download brochure over Daloc Veiligheidsdeur»