Verwerking van persoonsgegevens bij Daloc


Voor Daloc is het belangrijk dat u er volledig op kunt vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens veilig en rechtmatig verwerken. Deze pagina beschrijft onder meer hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Elke verwerking van persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens beschermen door de nodige maatregelen te nemen, en dat u het recht heeft om te allen tijde contact met ons op te nemen en informatie te verkrijgen over welke gegevens we van u hebben opgeslagen. Meer details over uw rechten vindt u in deze richtlijnen. Op de website bfdi.bund.de vindt u eveneens nadere informatie over uw rechten met betrekking tot onze omgang met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Bovendien heeft u het recht om te allen tijde een klacht over de verwerking in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de EU.

Zo verwerkt Daloc uw persoonsgegevens

Dit beleid beschrijft hoe Daloc uw persoonsgegevens verwerkt en is van toepassing wanneer u Daloc-diensten gebruikt of anderszins contact met ons heeft.

Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Daloc AB of een van de bedrijven van de groep is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en is er verantwoordelijk voor dat deze verwerking op een rechtsgeldige manier wordt uitgevoerd.

Hoe verkrijgt Daloc uw persoonsgegevens?

Daloc verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u zich bijvoorbeeld registreert om dwg- en BIM-bestanden te downloaden van de website van Daloc, een belangstellingsformulier voor het Daloc-productaanbod invult, deelneemt aan diverse verkoopactiviteiten, beurzen en evenementen, contact opneemt met onze klantenservice of anderszins informatie verstrekt die een basis vormt voor toekomstige contracten, of die noodzakelijk is om onze verplichtingen naar u te kunnen nakomen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Daloc verwerkt de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Daarbij kan het gaan om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en/of andere informatie die u aan ons heeft verstrekt of die anderszins noodzakelijk is om onze verplichtingen naar u te kunnen nakomen.

Waarom verwerkt Daloc persoonsgegevens van u?

Daloc verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De verwerking gebeurt hoofdzakelijk om onze verplichtingen naar u te kunnen nakomen, om u een goede service en goed functionerende, efficiënte en eenvoudige diensten te kunnen bieden.

Verder worden uw persoonsgegevens verwerkt bij garantiemaatregelen en klanten- en leveranciersenquêtes, zodat we u de mogelijkheid kunnen bieden invloed uit te oefenen op onze aanbiedingen en diensten, om u marketingaanbiedingen te doen met betrekking tot aanstaande productlanceringen van Daloc, nieuwe producten en andere aanbiedingen. Bij het opstellen van een contract kan Daloc een kredietrapport opvragen om uw kredietwaardigheid te beoordelen.

Wanneer heeft Daloc AB het recht om uw persoonsgegevens te verwerken?

Er moet in de toepasselijke verordening gegevensbescherming een wettelijke basis zijn voor Daloc om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, d.w.z. een zogenaamde rechtsgrondslag. Dit betekent dat de totstandkoming van een overeenkomst met u of de nakoming van een wettelijke verplichting voorwaarde voor een rechtsgeldige verwerking is. De verwerking van gegevens kan ook worden gerechtvaardigd door een belangenafweging.

In bepaalde gevallen heeft Daloc uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u in deze gevallen uw toestemming geeft, ontvangt u in principe duidelijke, ondubbelzinnige informatie over het onderwerp van de toestemming.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Daloc en de verwerkingsverantwoordelijke bij Daloc. Wij delen geen persoonlijke informatie met andere bedrijven tenzij wij daartoe verplicht worden door de wet, regelgeving, een overheidsbesluit of om onze eigen rechten of de rechten van anderen te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden delen, verkopen of uitwisselen met derden buiten het Daloc-concern. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele overeenkomsten of indien er sprake is van wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Voor Daloc is uw integriteit een topprioriteit. Daarom neemt Daloc voortdurend alle passende technische en organisatorische maatregelen die in elk afzonderlijk geval nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en ook anderszins te waarborgen om te verzekeren dat de verwerking in overeenstemming met de wettelijke voorschriften plaatsvindt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Daloc bewaart uw gegevens zo lang als nodig is in verband met de beoogde doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld of indien anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op gratis informatie over welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van een zogenaamd registeruittreksel.

Als uw gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u verzoeken deze te corrigeren. Ook heeft u het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, gegevens waarvoor u uw toestemming intrekt en waartegen geen ander rechtsmiddel openstaat of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Daloc mag bepaalde persoonsgegevens echter niet verwijderen als er wettelijke bewaringsvereisten zijn, zoals boekhoudkundige standaarden, of als er andere legitieme redenen zijn om dergelijke gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing en andere op belangenafweging gebaseerde verwerkingen. In dat geval bent u verplicht nauwkeurig aan te geven tegen welke verwerking u bezwaar maakt. Als wij van mening zijn dat een dergelijke verwerking toch moet plaatsvinden, moeten wij aantonen dat er belangen zijn die in voorkomend geval zwaarder wegen.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een brief sturen naar het adres rechts op de pagina. De brief moet ondertekend zijn en een kopie van een persoonlijk identiteitsbewijs bevatten. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat wij de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Het antwoord wordt afgeleverd op het adres van uw geregistreerde woonplaats.

Contact

Verzoeken om uittreksels uit het register, informatie of correcties van onjuiste gegevens kunnen worden gericht aan:

Daloc AB
T.a.v.: Dalocs Dataskyddssamordnare (functionaris voor gegevensbescherming van Daloc)
Box 43
SE-545 21 Töreboda
Zweden